Organizing Committees

General Chair

   • Weiming Shen (Canada)

• PC Chair

   • Jingshan Li (USA)

• PC Co-Chairs

   • Qing-Shan Jia (China)

   • Andrea Matta (Italy)

   • George Huang (China)

   • Satyandra Gupta (USA) 

• Local Organizing Committee Chairs

   • Ryozo Nagamune (Canada)

   • Min Xia (Canada)

• Finance Chair

   • Chunsheng Yang (Canada)

• Publicity Chairs

   • Mariagrazia Dotoli (Italy)

   • Yuming Zhang (USA)

   • Burak Gunay (Canada)

• Publication Chairs

   • Liang Gao (China)

   • Liang Zhang (USA)

• Special Session Chairs

   • Yan Lu (USA)

   • Feng Ju (USA)

   • Xiang Zhong (USA)

   • Lars Monch (Germany)

• Workshop & Tutorial Chairs

   • Xiaolei Xie (China)

   • J. Cecil (USA)

• Award Chair

  • Leyuan Shi (USA)

• Registration Chair

   • Hesuan Hu (Singapore)

• Exhibition Chair

   • Biao Zhang (USA)

• Student Activity Chairs

   • Hyo Kyung Lee (USA)

   • Megan Emmons (USA)