Steering Committee

 • Bengt Lennartson (Chair) (Sweden)

 • Fan-Tien Cheng (Taiwan)

 • Hyouk Ryeol Choi (Korea)

 • Nak Young Chong (Japan)

 • Martin Fabian (Sweden)

 • Maria Pia Fanti (Italy)

 • Cesare Fantuzzi (Germany)

 • Ken Goldberg (USA)

 • Xiaohong Guan (China)

 • Larray Holloway (USA)

 • Qing-Shan Jia (China)

 • Sukhan Lee (Korea)

 • Peter B. Luh (USA)

 • Yadati Narahari (India)

 • Dan Popa (USA)

 • Spyros Reveliotis (USA)

 • Kazuhiro Saitou (USA)

 • Leyuan Shi (USA)

 • Yu Sun (Canada)

 • N. Vishwanadham (India)

 • Birgit Vogel-Heuser (Germany)

 • Michael Wang (China)

 • John Wen (USA)

 • Mengchu Zhou (USA)