Steering Committee

 • Bengt Lennartson (chair) (Chalmers University of Tech.)

 • Fan-Tien Cheng (Nat. Cheng Kung University)

 • Hyouk Ryeol Choi (Sungkyunkwan University)

 • Nak Young Chong (Japan Advanced Inst. of Sci. and Tech.)

 • Martin Fabian (Chalmers University of Tech.)

 • Maria Pia Fanti (Politecnico di Bari)

 • Cesare Fantuzzi (University of Modena and Reggio Emilia)

 • Ken Goldberg (UC Berkeley)

 • Xiaohong Guan (Xi’an Jiaotong University)

 • Larray Holloway (University of Kentucky)

 • (Samuel) Qing-Shan Jia (Tsinghua University)

 • Sukhan Lee (Sungkyunkwan University)

 • Peter B. Luh (University of Connecticut)

 • Yadati Narahari (India Inst. of Sci.)

 • Dan O. Popa (University of Louisville)

 • Spyros Reveliotis (Georgia Tech)

 • Kazuhiro Saitou (University of Michigan)

 • Leyuan Shi (University of Wisconsin – Madison)

 • Yu Sun (University of Toronto)

 • N. Vishwanadham (Indian Institute of Science)

 • Birgit Vogel-Heuser (Technical University of Munich)

 • Michael Wang (Hong Kong University of Sci. & Tech.)

 • John Wen (Rensselaer Poly. Institute)

 • Mengchu Zhou (New Jersey Inst. Tech.)