Contact

General Chair

Dr. Weiming Shen

National Research Council Canada

+1 (519) 266-4862

wshen@ieee.org


Program Chair

Prof. Jingshan Li

University of Wisconsin – Madison

+1 (608) 890-3780

jingshan.li@wisc.edu