Contact

General Chair

Dr. Weiming Shen

National Research Council Canada

(519) 636-1481

wshen@ieee.org


Program Chair

Prof. Jingshan Li

University of Wisconsin Madison

(608) 890-3780

jingshan.li@wisc.edu