Accepted Special Sessions

The process for submitting a paper to a special session is similar to submitting a regular paper. Please refer to type of submission: Special Session Paper

In order to specify for which Special Session you want to submit, you will be asked for a code, which you can find in the table below.

Title

Code

Organizers

Contact Email

Simulation Optimization 

in New Information Age

rfe8v

Yijie Peng*,

Qing-Shan Jia,

Jun Luo,

Giulia Pedrielli


pengyijie@pku.edu.cn

Data-driven decision 

making for health care

2cs4i

Jing Li,

Xiang Zhong,

Hyunsoo Yoon*


hyunsoo.yoon@asu.edu

Data-driven operation 

optimization of 

smart factories

h7931

Fei Qiao*,

Weiming Shenfqiao@tongji.edu.cn

Machine Learning-enabled 

Modeling Technology and 

Its Applications


685n8

Chunsheng Yang*, 

Xiaohua Yang
yang4002000@gmail.com

Intelligent Welding 

Manufacturing

875gp

Yuming Zhang*,

Zhili Feng,

Shan-Ben Chen


yuming.zhang@uky.edu

Advanced Manufacturing 

Systems: Scheduling, 

Analysis, and Control

8v9iu

Jun-Qiang Wang*, 

Yang Li,

Chao-Bo Yan,

Junfeng Wang,

Zhi Pei,

Jian Chen,

Peng-Hao Cui


wangjq@nwpu.edu.cn

Operations Management 

in healthcare: 

stochastic modeling 

and optimization


u4t96

Jie Song*, 

Xiang Zhong, 

Xiaolei Xie


songjie@coe.pku.edu.cn
Smart Manufacturing

hswi6

Dazhong Wu*, 

Lihui Wang, 

Xun Xu, 

Guixiu Qiao


dazhong.wu@ucf.edu
Industrial Blockchain by74f

Zhi Li*,

Hong-Ning Dai, 

ali vatankhah barenji

piersli@foxmail.com

Unmanned Aerial Vehicle 

(UAV) Empowered Smart 

Service System

161km

Nan Kong*, 

Mu Du

nkong@purdue.edu

Data Analytics for System & 

Service Continuous 

Improvement

7uqws

Xi Zhang*,

Kaibo Liu

xi.zhang@pku.edu.cn

Supervision and Estimation 

of Automated Systems 

using Discrete-Event 

Systems

ff826

Xiang Yin*, 

Yin TONG, 

Ziyue Ma, 

Zhou He

yinxiang@sjtu.edu.cn

Intelligent Cloud 

Manufacturing

6gdx8

Chen Yang*, 

Shulin Lan, 

Gongzhuang Peng, 

Chun-Hsien Chen

wzhyoung@163.com

Wearable robotics and 

Bio-mechatronics systems

v9h82

Zhijun Li*, 

Chun-Yi Su

zjli@ieee.org

Big Data Analytics in 

Industry

5q81n

Xiaoou Li*,

Jie Zhang

lixo@cs.cinvestav.mx

Novel Approaches for 

Planning and Scheduling in 

Semiconductor Manufacturing

nkvfn

John Fowler,

Lars Moench*, 

Claude Yugma

Lars.Moench@fernuni-hagen.de

Smart Cities: Data-Driven 

Modeling, Efficiency and 

Resiliency

qx483

Fei Miao*,

Yan Li

fei.miao@uconn.edu

Industrial Data Analytics for 

Smart Manufacturing

he6y7

Tao Peng*,

Jinsong Bao, 

Liang Gao, 

Jianguo Wu

tao_peng@zju.edu.cn
Data Science in Manufacturing 5ndwh

Chia-Yen Lee*,

Gian Antonio Susto

cylee@mail.ncku.edu.tw

Advances in Data Analytics, 

Modeling and Control for 

Intelligent Engineering 

Systems

57h9e

Qing Chang*,

Xiaoning Jin, 

Nilanjan Chakraborty

qc9nq@virginia.edu

Ambient and Assisted Living 

for Elderly

y4afn

Vincent Augusto*,

Xiaolan Xie, 

Norbert Noury

augusto@emse.fr

Smart buildings and smart 

cities

uihmc

Qianchuan Zhao*,

Qing-Shan Jia, 

Zhanbo Xu

zhaoqc@tsinghua.edu.cn

Advance in Sustainable 

Manufacturing Automation

u2721

Congbo Li*,

Ying (Gina) Tang, 

YING LIU, 

Xinyu Li

congboli@cqu.edu.cn

Artificial Intelligence in Smart 

and Innovative Applications

btwc9 Chen-Kun Tsung* ckt@ncut.edu.tw

Applications of Artificial 

Intelligence in Automation 

Engineering and Signal 

Processing

3iy71

Meng-Hui Wang,

Kuei-Hsiang Chao, 

Chao-Lin Kuo, 

ShiueDer Lu*

sdl@ncut.edu.tw

Intelligent Supporting Systems 

and Technologies for 

Manufacturing Industry

17tac

Min-Hsiung Hung*,

Chao-Chun Chen

hmx4@faculty.pccu.edu.tw

Social Manufacturing: 

Theories and Applications

56h5v

Zhen Shen*,

Gang Xiong, 

Pingyu Jiang, 

MengChu Zhou, 

Fei Tao, 

Timo Nyberg, 

Jiehan Zhou, 

Jiewu Leng, 

Xiuqin Shang

zhen.shen@ia.ac.cn  

Data-driven decision-making 

methods and applications in 

sustainable supply chains

tme7j

Zhi-Hai Zhang*,

Xin FENG, 

Feng CHU

zhzhang@tsinghua.edu.cn

Shared Autonomy for Motor 

Augmentation in Medical 

Robotic Systems

ypest

S. Farokh Atashzar,

Mahdi Tavakoli*, 

Dario Farina, 

Daniel Aalto

Mahdi.tavakoli@ualberta.ca

Reliability and Risk of Cyber-

Physical Systems

eh99e

Huadong Mo*,

Min Xie

huadong.mo@adfa.edu.au

Data Analytics for Additive 

Manufacturing

m67dv

Yu-Lung Lo*,

Yan Lu

loyl@mail.ncku.edu.tw