Accepted Special Sessions

The process for submitting a paper to a special session is similar to submitting a regular paper. Please refer to type of submission: Special Session Paper

In order to specify for which Special Session you want to submit, you will be asked for a code, which you can find in the table below.

Title

Code

Organizers

Contact Email

Simulation Optimization 

in New Information Age

rfe8v

Yijie Peng*,

Qing-Shan Jia,

Jun Luo,

Giulia Pedrielli


pengyijie@pku.edu.cn

Data-driven decision 

making for health care

2cs4i

Jing Li,

Xiang Zhong,

Hyunsoo Yoon*


hyunsoo.yoon@asu.edu

Data-driven operation 

optimization of smart 

factories

h7931

Fei Qiao*,

Weiming Shenfqiao@tongji.edu.cn

Machine Learning-

enabled Modeling 

Technology and Its 

Applications

685n8

Chunsheng Yang*,   

Xiaohua Yang
yang4002000@gmail.com

Intelligent Welding 

Manufacturing

875gp

Yuming Zhang*,

Zhili Feng,

Shan-Ben Chen


yuming.zhang@uky.edu

Advanced Manufacturing Systems: Scheduling, 

Analysis, and Control

8v9iu

Jun-Qiang Wang*, 

Yang Li,

Chao-Bo Yan,

Junfeng Wang,

Zhi Pei,

Jian Chen,

Peng-Hao Cui


wangjq@nwpu.edu.cn

Operations Management 

in healthcare: stochastic modeling and 

optimization


u4t96

Jie Song*, 

Xiang Zhong, 

Xiaolei Xie


songjie@coe.pku.edu.cn